Leather kvalitetsprodukt tillverkad av naturmaterial

dansk flag de danska originalen sedan 1975

Fri frakt inom eu på beställningar över 70€

14 dagars ångerrätt

Betalingskort

Vagn

checkout step 1

Alternativ leveransadress

Använd samma adress för leverans och betalning

Lägg till/ändra leveransadress

Fri frakt på beställningar över €70

Vi levererar gratis i hela EU vid köp på över €70

14 dagars ångerrätt

Du kan ångra ditt köp i upp till 14 dagar

Totalsumma

Produktprisresultat

Moms

0,00 €

Leverans

0,00 €

Totalsumma

0,00 €

Betalningsalternativ:

Betalingskort
Villkor

Försäljnings- och leveransvillkor

för leveranser från
Wiema Sko ApS
Karl Bjarnhofsvej 15
7120 Vejle
Danmark
CVR-nr. 51412214

Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller alla leveranser och försäljningar från Wiema Sko ApS, såvida det inte finns andra bindande lagbestämmelser, eller andra avtal mellan parterna. Försäljnings- och leveransbestämmelserna har företräde framför eventuella motstridande eller avvikande bestämmelser i köparens ordrar/godkännande, inklusive köparens allmänna villkor.

1. Erbjudande och orderbekräftelse:

Varje produkt och varje vara på den befintliga webbplatsen ska uteslutande betraktas som ett erbjudande, och det slutgiltiga avtalet ingås först när Wiema Sko ApS har godkänt kundens beställning.

Varje erbjudande från Wiema Sko ApS upphör att gälla efter 14 dagar, såvida det inte finns en annan angiven frist i erbjudandet. Ett slutgiltigt avtal mellan kunden och Wiema Sko ApS anses ingått när köparen har mottagit en skriftlig orderbekräftelse från Wiema Sko ApS, och endast innehållet i denna orderbekräftelse är bindande för Wiema Sko ApS. Wiema Sko ApS skickar snarast möjligt en orderbekräftelse [via e-post], i vilken specificeras kundens ordernummer, namn och adress, betalningssätt, leveransadress och en översikt över de beställda varorna. Med förbehåll för slutsålda varor.

Kunden ombeds skriva ut orderbekräftelsen direkt efter mottagandet, eftersom den kan behövas i samband med byte, ångrat köp eller reklamation. Eventuella teckningar, illustrationer eller liknande är endast avsedda som ett hjälpmedel och Wiema Sko ApS kan inte göras ansvarigt för eventuella felaktigheter i eller feltolkningar av detta material.

Wiema Sko ApS ansvarar inte heller för felaktigheter och innehåll i skriftligt material, om materialet i fråga har producerats av andra parter än Wiema Sko ApS, t.​ex. av leverantörer. Detta gäller alla former av försäljningsmaterial, beskrivningar, bruksanvisningar osv.

2. Priser:

All försäljning sker till priser som gäller på leveransdagen, såvida inget annat avtalas skriftligen. Priserna fastställs av Wiema Sko ApS, såvida inget annat avtalas. Publicerade prislistor är inte bindande och får ändras när som helst och utan förvarning.

All försäljning sker till priser som gäller på leveransdagen, såvida inget annat avtalas skriftligen. Priserna fastställs av Wiema Sko ApS, såvida inget annat avtalas. Publicerade prislistor är inte bindande och får ändras när som helst och utan förvarning.

3. Leverans:

Den leveranstidpunkt som anges i orderbekräftelsen är bindande, såvida inget annat avtalas skriftligen.

Om inget annat har avtalats sker leveransen enligt Wiema Sko ApS anvisning. Om det finns en leveransöverenskommelse, ska leverans upp till 1 vecka innan eller 1 vecka efter den angivna leveranstidpunkten anses som punktlig.

Om leveranstiden är över 30 dagar anges detta på avsedd plats i orderbekräftelsen.

Wiema Sko ApS har rätt att skjuta upp leveranser i händelse av force majeure.

All risk förknippad med en vara överförs till köparen när varorna (från lager) har lastats på det valda transportmedlet, eller när varorna (betald leverans) har passerat tröskeln på fordonet eller transportmedlet under urlastning.

4. Betalning:

Om inget annat uttryckligen anges i vår orderbekräftelse eller faktura, gäller betalning enligt Wiema Sko ApS allmänna försäljningsvillkor, där betalningsperioden är 30 dagar netto.

Vid betalning med kreditkort, dras pengarna från köparens konto så snart varorna har skickats från Wiema Sko ApS.

Köpesumman förfaller till betalning vid angiven tidpunkt, även om förhållanden på köparens sida innebär att leverans till eller mottagning hos köparen inte kan ske som avtalat.

Om betalningsfristen överskrids debiteras ränta på vårt tillgodohavande inklusive moms. Om ingen annan räntesats har avtalats, krediteras räntan med f.n. 2 % per månad av det utestående räntebärande saldot inklusive tidigare krediterade räntor. Krediterade räntor förfaller till betalning omgående och alla betalningar avskrivs först på de krediterade räntorna, i tur och ordning från den först krediterade räntan. Avskrivning av den faktiska skulden sker först när alla räntor har betalats.

Om det blir aktuellt med indrivning genom rättslig inkasso, har Wiema Sko ApS rätt att begära ersättning för inkassokostnader till och över de tak som specificeras i kungörelse 601 från 12 juli 2002 vidrörande indrivningskostnader.

5. Ansvarsbegränsning:

Om omständigheter av något slag, som inträffar efter att ordern har utfärdats, förhindrar punktlig leverans eller orsakar en bristfällig leverans, och dessa inte direkt beror på försummelse eller misstag begångna av Wiema Sko ApS, inklusive force majeure (jfr. avsnitt 11), så fritas Wiema Sko ApS från allt ansvar att uppfylla avtalet.

Vid brister till följd av fel eller försummelse hos Wiema Sko ApS, utgår ersättning enligt vedertagen dansk lag. Indirekta förluster som rörelseförlust, utebliven vinst, dagböter och liknande ersätts inte.

6. Ångerrätt

Företagskunder: Företagare kan endast vägra att ta emot varor på grund av betydande brister genom att lämna in en skriftlig reklamation till Wiema Sko ApS senast 8 dagar efter mottagen leverans. I annat fall anses köparen ha godkänt varorna. Utöver detta kan annullering, eller ändring, av en beställning endast ske med skriftligt godkännande från Wiema Sko ApS. Vid annullering eller ändring av beställningar förbehåller sig Wiema Sko ApS rätten att utkräva full betalning, enligt det ingångna avtalet.

Privatkunder: Vid köp av varor på internet har köparen 14 dagars ångerrätt. Om köparen ångrar köpet ger Wiema ApS full returrätt. Varor, som i alla viktiga avseenden är i samma skick och mängd som vid mottagandet, kan följaktligen returneras till Wiema Sko ApS, på den ovan angivna adressen, eller skickas med post till denna adress, förutsatt att det sker inom 14 dagar efter att kunden mottagit varan. Kunden ombeds att inte ta varan i bruk, om avsikten är att returnera den. Alla varor som ska returneras ska åtföljas av en orderbekräftelse, faktura eller liknande dokumentation i original eller kopia.

Kunden får själv betala transportkostnaderna för returnerade varor.

Det belopp som köparen har betalt för den aktuella varan, inklusive leveranskostnader, återbetalas efter att varan har returnerats. Frågor om ångerrätt eller retur av varor ska ställas till nedanstående adress, telefonnummer eller e-postadress:

Wiema Sko ApS
Karl Bjarnhofsvej 15
7120 Vejle
Danmark
Tel.: +45 7475 2440 / +45 2874 3810
support@duckfeet.dk

7. Garanti:

Wiema Sko ApS erbjuder ingen garanti på varuleveranser, men hänvisar till paragraf 8 som rör reklamationer vid fel och brister.

8. Fel/reklamationer:

Om en kund vill reklamera en vara, ska en inledande kontakt etableras via telefon eller e-post i syfte att diskutera hur felet ska hanteras.

Konsumentköp: Köparen har 2 års reklamationsrätt på alla varor. Köparen kan följaktligen inte reklamera varor med hänvisning till fel som uppträder 2 år efter att varan har levererats. Eventuella fel och brister som föreligger när varan mottas ska påtalas inom rimlig tid efter att de upptäcks eller borde ha upptäckts.

Varor med fel eller brister ska returneras för Wiema Sko ApS räkning och risk. I samband med returen ska kunden informera Wiema Sko ApS om vad felet eller bristen består i. Returer eller reklamationer ska ställas till adressen i paragraf 6.

Om varan inom den angivna fristen visar sig vara defekt eller bristfällig påtar sig Wiema Sko ApS att åtgärda felen inom rimlig tid. Om det inte är möjligt - eller inte rimligt enligt Wiema Sko APS bedömning - att reparera varan, påtar sig Wiema Sko ApS att i stället leverera en felfri vara som ersättning för den inskickade defekta varan. Wiema Sko ApS påtar sig också att ersätta köparens dokumenterade utlägg för returen. Om varken reparation eller ersättningsleverans är möjligt, återbetalar Wiema Sko ApS i stället köpesumman, inklusive köparens utlägg för returen.

Wiema Sko ApS har inget ansvar gentemot köparen, utöver det som anges i paragraferna ovan, och Wiema Sko APS tar inget ansvar för indirekta förluster eller följdskador, inklusive dataförlust eller dataskador.

Företagskunder: Köparen ska omedelbart efter mottagandet, och före användning, bearbetning eller vidareförsäljning, undersöka att de levererade varorna är fria från fel och brister. Reklamationer på grund av fel eller brister (inklusive felaktiga mängder) som upptäcks eller borde ha upptäckts vid en sådan undersökning ska ske snarast möjligt eller senaste 8 dagar efter leveransen av varan. Reklamationer efter denna tidsfrist avvisas alltid.

Om fel eller brister upptäcks som Wiema Sko ApS ansvarar för, och dessa fel eller brister inte kan anses försumbara, har köparen rätt att häva köpavtalet för den berörda leveransen, såvida inte Wiema Sko ApS påtar sig att omgående ersätta leveransen. Om köpet hävs på grund av fel eller brister, är köparen skyldig att överlämna de levererade varorna till Wiema Sko ApS i samma skick som när varorna mottogs av köparen.

Om leveransomfattningen är mycket liten har Wiema Sko ApS rätt att genomföra leveransen senare enligt normala försäljnings- och leveransvillkor, inklusive oförändrat pris. Wiema Sko ApS tar inget ansvar för skador på grund av sådana skilda leveranser.

Om köparen, inom 1 år efter leveransen av varorna, inte har informerat Wiema Sko ApS att köparen vill åberopa en dold brist kan köparen inte hålla Wiema Sko ApS ansvarigt för bristen, såvida inte Wiema Sko ApS har lämnat en skriftlig garanti för varan som gäller en längre period.

9. Ansvar för produktansvar:

Som säljare har Wiema Sko ApS endast ansvar för skada, som förorsakas av den sålda varan, om dokumentation visar att skadan beror på ett fel som begåtts av Wiema Sko ApS, men kan aldrig hållas ansvarig för rörelseförlust, utebliven vinst eller andra indirekta förluster, jfr. avsnitt 5.

10. Force Majeure:

Wiema Sko ApS är undantaget från ansvar för brister eller förseningar som inträffar till följd av force majeure, krig, upplopp, civila oroligheter, statliga ingrepp eller inblandning av officiella myndigheter, brand, strejk, lockout, export- och/eller importförbud, utebliven leverans eller felaktig leverans från underleverantör, brist på arbetskraft, bränsle eller el, samt alla andra orsaker som står utanför Wiema Sko ApS kontroll och som med säkerhet kan fördröja leveransen av den sålda varan.

11. Egendomsförbehåll:

Egendomsförebehåll för den sålda varan kvarstår hos Wiema Sko ApS tills hela köpesumman har betalats och fram tills dess är köparen inte berättigad att sälja, belåna, hyra eller låna ut, ge bort, kasta eller på annat sätt göra sig av med levererade varor.

12. Personuppgifter:

Wiema Sko ApS behandlar alla personuppgifter i enlighet med den danska dataskyddslagen. Köparen kan kontakta Wiema Sko ApS för att få information om vilka data som har sparats om köparen, eller begära att information tas bort eller korrigeras.

Information om köparen som namn, adress, e-post osv. används endast för att slutföra köparens beställning och kontakta köparen i händelse av oförutsedda problem med leveransen. Wiema Sko ApS delar under inga omständigheter informationen om köparen med någon tredje part. Wiema Sko ApS använder inte heller information i marknadsföringssyfte, och skickar inte ut e-post med reklaminnehåll, såvida inte köparen har godkänt detta.

Information som rör köparens beställning och eventuella andra uppgifter om köparen sparas i 5 år, varefter informationen automatiskt tas bort, om den inte fortfarande är relevant för Wiema Sko ApS, t.​ex. i förbindelsen med nya beställningar eller liknande. Information sparas bland annat för att säkerställa en korrekt hantering av reklamationer.

13. Tvister:

Alla tvister mellan parterna ska, om inget annat uttryckligen överenskommits, avgöras i allmän domstol vid tingsrätt eller högsta domstol, på den plats där Wiema Sko ApS har sitt säte och med tillämpning av dansk lag, oavsett var köparen bor, är bosatt eller bedriver sin verksamhet. Lagen om internationella köp (CISG) och danska internationella privaträttsliga regler är inte tillämpliga. Om en domstol skulle finna några bestämmelser i dessa villkor ogiltiga, ska det inte påverka resterande villkor.

Kundomdömen