Leather kwaliteitsproduct gemaakt van natuurlijke materialen

dansk flag de originele deense sinds 1975

Gratis verzending binnen eu bij bestellingen boven 70€

14 dagen retourrecht

Betalingskort

Kar

checkout step 1

Verzenden naar

Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering

Toevoegen / wijzigen verzendadres

Gratis verzending binnen eu bij bestellingen boven 70€

Wij leveren gratis in de hele EU bij aankopen boven de €70

14 dagen retourrecht

U kunt uw aankoop tot maximaal 14 dagen annuleren

Totaalprijs

Ik alt

BTW

0,00 €

Verzending

0,00 €

Totaalprijs

0,00 €

Betalingsmogelijkheden:

Betalingskort
Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

voor leveringen van
Wiema Sko ApS
Karl Bjarnhofsvej 15
7120 Vejle
Denemarken
CVR-nr. 51412214

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke levering en verkoop van Wiema Sko ApS, tenzij anders is bepaald door de wettelijke voorschriften of anders is overeengekomen tussen de partijen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven eventuele tegenstrijdige of inconsistente bepalingen in de bestellingen/aanvaarding van de koper, inclusief eventuele algemene voorwaarden van de koper.

1. Aanbod en orderbevestiging:

Elk product of artikel op deze website wordt slechts beschouwd als een uitnodiging om een aanbod te doen, aan de hand waarvan een definitieve overeenkomst tot stand komt zodra Wiema Sko ApS de bestelling van de klant heeft aanvaard.

Elk aanbod van Wiema Sko ApS vervalt na 14 dagen, tenzij een andere termijn is vastgesteld voor het betrokken aanbod. Een definitieve overeenkomst tussen de klant en Wiema Sko ApS wordt geacht te zijn gesloten wanneer de koper een schriftelijke orderbevestiging van Wiema Sko ApS ontvangt en daarbij is enkel de inhoud van de orderbevestiging bindend voor Wiema Sko ApS. Wiema Sko ApS stuurt de koper zo snel mogelijk (per e-mail) een orderbevestiging op met vermelding van het bestellingsnummer, de naam en het adres van de klant, de betaalwijze, het leveringsadres en een lijst van de bestelde artikels. Een voorbehoud is gemaakt voor uitverkochte artikels.

De consument wordt verzocht de orderbevestiging onmiddellijk na ontvangst af te drukken, aangezien deze nodig kan zijn voor eventuele omruilingen, annuleringen of klachten. Tekeningen, afbeeldingen en andere illustraties dienen enkel als voorbeeld. Wiema Sko ApS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties van dit materiaal.

Wiema Sko ApS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en informatie in schriftelijk materiaal en producten, voor zover dit materiaal is opgesteld door andere partijen dan Wiema Sko ApS (bv. leveranciers). Dit geldt voor al het verkoopmateriaal, alle beschrijvingen, gebruiksaanwijzingen enz.

2. Prijzen:

Elke verkoop vindt plaats tegen de prijzen die gelden op de datum van levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen zijn van toepassing af fabriek Wiema Sko ApS, tenzij anders is overeengekomen. Afgegeven prijslijsten zijn niet bindend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Een voorbehoud is gemaakt voor prijsverhogingen vanwege de leveranciers van Wiema Sko ApS. Eventueel aangegeven verzendkosten zijn niet bindend. Wijzigingen in de verzendkosten of wettelijke belastingen van om het even welke aard die optreden na de orderbevestiging van Wiema Sko ApS, zijn voor rekening van de koper.

3. Levering:

De in de orderbevestiging aangegeven leveringsdatum is bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Voor zover niets anders is overeengekomen, zal de levering plaatsvinden volgens de instructies van Wiema Sko ApS. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, geldt een levering tot 1 week voor of 1 week na de aangegeven leveringsdatum in elk opzicht als een punctuele levering.

Indien de leveringstermijn langer is dan 30 dagen, wordt dit specifiek vermeld in de orderbevestiging.

Wiema Sko ApS heeft het recht de levering uit te stellen in geval van overmacht.

Het risico voor een artikel gaat over op de koper, zodra de artikels (af magazijn) in het gekozen vervoermiddel worden geladen of zodra de artikels (vrachtvrij) de drempel van het voertuig of vervoermiddel passeren tijdens het lossen.

4. Betaling:

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is aangegeven in onze orderbevestiging of factuur, moet de betaling in overeenstemming met de geldende algemene verkoopvoorwaarden van Wiema Sko ApS binnen een betalingstermijn van 30 dagen netto worden verricht.

Bij betaling met creditcards wordt het geld afgeboekt van de rekening van de consument, zodra de artikelen bij Wiema Sko ApS zijn vertrokken.

De aankoopprijs is verschuldigd vanaf de overeengekomen leveringsdatum, indien de situatie van de koper tot gevolg kan hebben dat de levering aan of ontvangst door de koper niet zoals overeengekomen kan plaatsvinden.

In geval van betaling na de vervaldag, wordt een rente berekend op het uitstaande bedrag, inclusief btw. Voor zover geen ander rentepercentage is overeengekomen, wordt momenteel een rente van 2 % per maand berekend op het huidige uitstaande rentedragende saldo, inclusief eventuele eerder opgebouwde rente. Opgebouwde rente is onmiddellijk verschuldigd en betalingen worden in eerste instantie afgeschreven van de opgebouwde rente, waarbij de vroegst opgebouwde rente eerst wordt vereffend. De uitstaande schuld wordt pas afgeschreven als alle uitstaande rente is betaald.

In het geval van gerechtelijke incasso heeft Wiema Sko ApS het recht om incassokosten in rekening te brengen bovenop het bepaalde in uitvoeringsbesluit 601 van 12 juli 2002 betreffende buitengerechtelijke incassokosten.

5. Beperking van de aansprakelijkheid:

Indien na de afgifte van de orderbevestiging zich een situatie van welke aard dan ook voordoet die een punctuele levering verhindert of tot een gebrekkige levering leidt, en die niet specifiek te wijten is aan onachtzaamheid of verzuim van Wiema Sko ApS, met inbegrip van overmacht overeenkomstig punt 11, vervalt de aansprakelijkheid van Wiema Sko ApS voor de nakoming van de overeenkomst.

In geval van gebreken als gevolg van fouten of onachtzaamheid van Wiema Sko ApS, zal een vergoeding worden betaald in overeenstemming met de algemene voorschriften van de Deense wetgeving. Indirecte verliezen zoals operationele verliezen, gederfde winst en dagboetes worden niet vergoed.

6. Herroepingsrecht

Handelstransacties: Handelaars kunnen artikelen wegens belangrijke gebreken uitsluitend weigeren door uiterlijk 8 dagen na de levering een schriftelijke klacht bij Wiema Sko ApS in te dienen, anders wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard. Bovendien kan een bestelling slechts worden geannuleerd of gewijzigd nadat Wiema Sko ApS dit schriftelijk heeft aanvaard. Indien bestellingen worden geannuleerd of gewijzigd, behoudt Wiema Sko ApS zich het recht voor de volledige betaling van het overeengekomen bedrag te verlangen.

Consumentenvoorwaarden: Bij online aankopen heeft de koper 14 dagen bedenktijd om de aankoop van goederen te annuleren. Indien de koper zijn aankoop wil annuleren, garandeert Wiema Sko ApS ten volle het recht op terugbetaling. Artikelen in de oorspronkelijke toestand en in dezelfde hoeveelheid kunnen dus aan Wiema Sko ApS worden geretourneerd op het bovengenoemde adres, of per post naar dit adres worden opgestuurd, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen 14 dagen nadat de klant het artikel heeft ontvangen. De klant wordt daarom verzocht om geen gebruik te maken van artikelen die worden geretourneerd. Geretourneerde artikelen moeten vergezeld gaan van het originele exemplaar of een kopie van de orderbevestiging, factuur of soortgelijke documentatie.

De kosten in verband met de retournering van de artikelen zijn voor rekening van de klant.

Het bedrag dat de koper heeft betaald voor het artikel in kwestie, inclusief leveringskosten, wordt terugbetaald nadat het artikel is geretourneerd. Met vragen in verband met het herroepingsrecht of de retournering van producten kan je terecht op het volgende adres, telefoonnummer of e-mailadres:

Wiema Sko ApS
Karl Bjarnhofsvej 15
7120 Vejle
Denemarken
Tel.: +45 7475 2440 / +45 2874 3810
support@duckfeet.dk

7. Garantie:

Wiema Sko ApS geeft geen garantie op de levering van producten; zie evenwel punt 8 voor meer informatie over klachten in verband met gebreken.

8. Gebreken/klachten:

Indien een klant een klacht wil indienen over een artikel, moet hij eerst telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen om te bespreken hoe het gebrek kan worden verholpen.

Consumentenaankopen: De koper heeft 2 jaar garantie op alle producten. Bijgevolg kan de koper geen fouten of gebreken melden die na deze garantieperiode optreden. Fouten en gebreken aan de artikelen moeten worden gemeld binnen een redelijke periode nadat deze zijn of hadden moeten worden geconstateerd.

De terugzending van producten met fouten of gebreken gebeurt op risico en voor rekening van Wiema Sko ApS. In het kader van de terugzending moet de consument Wiema Sko ApS informeren over de aard van de fout of het gebrek. Terugzendingen en klachten moeten worden gericht aan het adres in punt 6.

Indien een artikel binnen de voornoemde garantieperiode fouten of gebreken vertoont, verbindt Wiema Sko ApS zich er toe om zulke fouten binnen een redelijke termijn verhelpen. Indien dit niet mogelijk blijkt of indien Wiema Sko ApS het niet aangewezen acht om het artikel te repareren, verbindt Wiema Sko ApS zich er in plaats daarvan toe om een artikel zonder gebreken te leveren na ontvangst van het gebrekkige artikel. Wiema Sko ApS verbindt zich er eveneens toe om de gedocumenteerde kosten met betrekking tot de terugzending te vergoeden. Mocht zowel reparatie als vervanging niet mogelijk zijn, zal Wiema Sko ApS de aankoopprijs terugbetalen, inclusief de kosten van de koper voor de terugzending.

Wiema Sko ApS neemt tegenover de koper geen verantwoordelijk die verder gaat dat het bepaalde in de vorige punten; Wiema Sko ApS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte verliezen of gevolgschade, inclusief het verlies van gegevens.

Handelstransacties: Meteen na ontvangst en vóór ingebruikneming, verwerking of wederverkoop van producten moet de koper deze op eventuele gebreken controleren. Klachten over gebreken (inclusief afwijkende hoeveelheden) die zijn of hadden moeten worden geconstateerd tijdens deze controles, moeten uiterlijk 8 dagen na de levering van de goederen worden ingediend. Meldingen van gebreken na deze termijn worden niet in behandeling genomen.

Indien gebreken worden geconstateerd waarvoor Wiema Sko ApS verantwoordelijk is en die niet kunnen worden beschouwd als verwaarloosbaar, heeft de koper het recht de koopovereenkomst voor de levering in kwestie te annuleren, tenzij Wiema Sko ApS zonder onnodig uitstel een vervanging ter beschikking stelt. Indien de aankoop wordt geannuleerd wegens gebreken, is de koper verplicht de geleverde artikelen in hun oorspronkelijke toestand ter beschikking te stellen van Wiema Sko ApS.

Bij kleine leveringen heeft Wiema Sko ApS het recht om een nalevering te verrichten onder de normale verkoop- en leveringsvoorwaarden en tegen ongewijzigde prijs. Wiema Sko ApS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van zulke afwijkende leveringen.

Indien de koper binnen 1 jaar na de levering van de goederen Wiema Sko ApS niet heeft meegedeeld dat hij een verborgen gebrek wil melden, kan hij bij Wiema Sko ApS geen verhaal halen voor het gebrek, tenzij Wiema Sko ApS schriftelijk de garantie voor het artikel heeft verlengd.

9. Productaansprakelijkheid:

Als verkoper kan Wiema Sko ApS enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door verkochte goederen, mits kan worden aangetoond dat de schade te wijten is aan een fout van Wiema Sko ApS, maar in geen geval voor operationele verliezen, gederfde winsten of andere indirecte verliezen in overeenstemming met punt 5.

10. Overmacht:

Wiema Sko ApS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebrekkige of vertraagde nakoming van overeenkomsten als gevolg van overmacht, oorlog, oproer, onlusten, overheidsinterventies, brand, stakingen, uitsluiting, invoer- en uitvoerverboden, niet- of gebrekkige leveringen door onderleveranciers, tekort aan personeel, brandstof of energie, of andere oorzaken die buiten de macht van Wiema Sko ApS liggen en die de levering van de verkochte artikelen in elk geval zullen vertragen.

11. Eigendomsvoorbehoud:

Het eigendomsrecht van het verkochte artikel blijft in handen van Wiema Sko ApS totdat de volledige aankoopprijs is betaald en bijgevolg heeft de koper tot dat ogenblik niet het recht om de geleverde goederen te verkopen, verpanden, verhuren, lenen, weg te geven, in bewaring te geven of anderszins daarover te beschikken.

12. Persoonlijke gegevens:

Wiema Sko ApS behandelt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Deense wet op gegevensbescherming. De koper kan contact opnemen met Wiema Sko ApS om te weten te komen welke gegevens over hem worden bewaard of om deze gegevens te laten verwijderen of rechtzetten.

De informatie over de koper (naam, adres, e-mail enz.) wordt uitsluitend gebruikt om de bestelling van de koper door te voeren en om contact op te nemen met de koper in geval van onverwachte problemen met de levering. Wiema Sko ApS geeft de gegevens van de koper in geen geval door aan derden. Evenmin gebruikt Wiema Sko ApS informatie voor marketingdoeleinden, zoals het sturen van e-mails met reclame, tenzij de koper daarmee heeft ingestemd.

Informatie over de bestelling van de koper en andere informatie over de koper wordt gedurende 5 jaar bewaard. Daarna wordt de informatie automatisch gewist, tenzij de informatie nog steeds relevant is voor Wiema Sko ApS, bv. in het kader van nieuwe bestellingen. De informatie wordt onder andere bewaard om de juiste behandeling van eventuele klachten te waarborgen.

13. Geschillen:

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden geschillen tussen de partijen beslecht door de gewone stedelijke of regionale rechtbanken, al naargelang waar Wiema Sko ApS zijn zetel heeft, en onder toepassing van het Deense recht, ongeacht waar de koper zijn woonplaats, verblijfplaats of maatschappelijke zetel heeft. CISG en het Deense internationale kooprecht zijn niet van toepassing. Indien een rechtbank een bepaling in deze voorwaarden nietig verklaart, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.

Wat onze klanten vinden