Leather Kvalitetsprodukt lavet af naturmaterialer

dansk flag Original danish since 1975

Fragtfri levering i EU ved køb over kr. 500,-

14 dages fortrydelsesret

Betalingskort

Kurv

checkout step 1

Faktureringsadresse

Angiv/rediger adresse

Leveringsadresse

Anvend faktureringsadresse som leveringsadresse

Angiv/rediger leveringsadresse

Fragtfri levering ved køb over kr. 500,-

Vi leverer gratis i hele EU ved køb over 500,-

14 dages fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb i helt op til 14 dage.

Total

I alt

Moms

kr0,00

Fragt

kr0,00

Total

kr0,00

Betalingsmuligheder:

Betalingskort
Salgs- og leveringsbetingelserne

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

for leverancer fra
Wiema Sko ApS
Karl Bjarnhofsvej 15
7120 Vejle
Danmark
CVR-nr. 51412214

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for enhver leverance og ethvert salg fra Wiema Sko ApS, medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, eller andet er aftalt mellem parterne. Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for eventuelt modstridende eller uoverensstemmende bestemmelser i købers ordre/accept, herunder forud for købers evt. almindelige betingelser.

1. Tilbud og ordrebekræftelse:

Ethvert produkt, enhver vare på nærværende hjemmeside skal alene betragtes som en opfordring til at gøre tilbud, hvorved endelig aftale først kommer i stand, når Wiema Sko ApS har accepteret kundens bestilling.

Ethvert tilbud fra Wiema Sko ApS bortfalder efter 14 dage, medmindre anden frist er angivet i selve tilbuddet. Endelig aftale mellem kunden og Wiema Sko ApS anses for indgået, ved købers modtagelse af Wiema Sko ApS´ skriftlige ordrebekræftelse, og kun indholdet af ordrebekræftelsen er bindende for Wiema Sko ApS. Wiema Sko ApS fremsender snarest muligt en ordrebekræftelse [pr. e-mail] med oplysninger om kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, idet denne kan være relevant i forbindelse med ombytning, fortrydelse eller reklamation. Eventuelle tegninger, illustrationer eller lignende er vejledende, og Wiema Sko ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger i dette materiale.

Wiema Sko ApS har ikke noget ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i udleveret skriftligt materiale og produkter, i det omfang materialet er udarbejdet af andre end Wiema Sko ApS, eksempelvis leverandører. Dette gælder enhver form for slagsmateriale, beskrivelser brugervejledninger m.v.

2. Priser:

Alt salg sker til priser, som er gældende på leveringsdagen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Priserne gælder ab Wiema Sko ApS, medmindre andet er aftalt. Udleverede prislister er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel.

Der tages forbehold for prisforhøjelser fra Wiema Sko ApS´ leverandører. Eventuelt opgivne fragtrater er uforbindende. Ændringer i fragtrater og offentlig afgift af enhver art, som indtræffer efter Wiema Sko ApS´ ordrebekræftelse, må bæres af køber.

3. Levering:

Den i ordrebekræftelsen anførte leveringstermin er bindende, medmindre andet efterfølgende skriftligt er aftalt.

Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted efter Wiema Sko ApS’s anvisning. I tilfælde, hvor levering af aftalt, er levering op til 1 uge før eller 1 uge efter det angivne leveringstidspunkt i enhver henseende at anse for rettidig levering.

Såfremt leveringstiden er længere end 30 dage oplyses dette særskilt i ordrebekræftelsen.

Wiema Sko ApS er berettiget til at udskyde levering i tilfælde af force majeure.

Risikoen for varen er overgået til køber, når varerne (ab lager) er læsset på det valgte transportmiddel, eller når varerne (franko levering) under aflæsning har passeret vognen eller transportmidlets kant under aflæsning.

4. Betaling:

Når intet andet udtrykkeligt er anført i vor ordrebekræftelse eller faktura, sker betaling i henhold til Wiema Sko ApS´ til enhver tid gældende almindelige salgsbetingelser, hvor betaling er netto 30 dage.

Købesummen forfalder til betaling regnet fra det aftalte laveringstidspunkt, hvis købers forhold måtte medføre, at levering til eller modtagelse hos køber ikke kan ske som aftalt.

Ved betaling efter forfaldsdagen beregnes renter af det forfaldne tilgodehavende incl. moms. Såfremt der ikke er aftalt anden rentesats, beregnes renten med pt. 2% pr. måned af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo incl. eventuelle tidligere tilskrevne renter.

Ved betaling med kreditkort, bliver pengene trukket på forbrugerens konto, når varen er afsendt fra Wiema Sko ApS.

Købesummen forfalder til betaling regnet fra det aftalte leveringstidspunkt, hvis købers forhold måtte medføre, at levering til eller modtagelse hos køber ikke kan ske som aftalt.

Ved betaling efter forfaldsdagen beregnes renter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms. Såfremt der ikke er aftalt anden rentesats, beregnes renten med pt. 2 % pr. måned af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inklusive eventuelt tidligere tilskrevne renter. Tilskrevne renter forfalder til betaling omgående, og enhver betaling afskrives først på tilskrevne renter og først på de tidligst tilskrevne renter. Afskrivning på selve gælden sker først, når alle skyldige renter er betalt.

Ved eventuel inddrivelse ved retlig inkasso, er Wiema Sko ApS berettiget til at opkræve inkassoomkostninger udover, hvad fremgår af bekendtgørelse 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger.

5. Ansvarsbegrænsning:

Hvis der efter udfærdigelse af ordrebekræftelse indtræffer omstændigheder af nogen art, der forhindrer rettidig eller resulterer i mangelfuld levering, og som ikke specifikt skyldes Wiema Sko ApS’s forsømmelse eller undladelse, herunder force majeure jf. afsnit 11, fritages Wiema Sko ApS for ansvar for kontraktens opfyldelse.

Ved mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Wiema Sko ApS, ydes erstatning efter dansk rets almindelige regler. Indirekte tab: driftstab, tabt avance, dagbøder og lignende erstattes ikke.

6. Fortrydelsesret

Erhvervsforhold: Erhvervsdrivende kan alene afvise at acceptere varer på grund af væsentlige mangler ved skriftlig reklamation over for Wiema Sko ApS senest 8 dage efter leveringen, ellers anses køber at have accepteret varerne. Herudover kan annullering eller ændring af ordren alene ske med Wiema Sko ApS skriftlige accept. Ved annullering eller ændring af ordre forbeholder Wiema Sko ApS sig retten til at kræve fuld betaling, som var aftalen opfyldt.

Forbrugerforhold: Køber har ved køb på Internettet 14 dages fortrydelsesret på køb af varer. Fortryder køber sit køb, giver Wiema ApS fuld returret. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Wiema Sko ApS, på den ovenfor anførte adresse, eller ved at indlevere varen på posthuset til forsendelse til denne adresse, såfremt dette sker senest 14 dage efter kundens modtagelse af varen. Kunden bedes derfor undlade at tage varen i brug, såfremt denne ønskes returneret. Varer, der returneres, skal ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering.

Det beløb, som køber har betalt for den pågældende vare inklusive leveringsomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse, telefonnumre eller mailadresse:

Wiema Sko ApS
Karl Bjarnhofsvej 15
7120 Vejle
Denmark
0045 74 75 24 40
support@duckfeet.dk

7. Garanti:

Wiema Sko ApS yder ikke selvstændig garanti på egentlige vareleverancer, men der henvises til punkt 8 vedrørende reklamationer over mangler.

8. Mangler/reklamation:

I tilfælde af, at kunden ønsker at reklamere over en varer skal der ske forudgående henvendelse pr. telefon eller pr. mail for en drøftelse af manglens omfang.

Forbrugerkøb: Køber har 2 års reklamationsret på alle varer. Køber kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig 2 år efter varens levering. Eventuelle fejl og mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid, efter at disse blev konstateret eller burde have været konstateret.

Returnering af varer, som er behæftet med fejl og mangler, sker for Wiema Sko ApS’s regning og risiko. I forbindelse med returnering skal kunden oplyse Wiema Sko ApS om, hvori fejlen eller manglen består. Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt 6 nævnte adresse.

Såfremt varen indenfor ovenfor nævnte frist viser sig ar være behæftet med fejl eller mangler påtager Wiema Sko ApS sig at udbedre sådanne fejl indenfor rimelig tid. Viser det sig ikke at være muligt – eller det ikke af Wiema Sko APS skønnes hensigtsmæssigt – at reparere varen, påtager Wiema Sko ApS sig i stedet at levere fejlfri vare efter modtagelsen af den defekte vare. Wiema Sko ApS påtager sig endvidere at refundere købers dokumenterede udgifter forbundet med returneringen. Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer Wiema Sko ApS i stedet købesummen inklusive købers udgifter til returnering.

Wiema Sko ApS påtager sig ikke noget ansvar overfor køber, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter, Wiema Sko APS kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab eller beskadigelse af data.

Erhvervsforhold: Køber må straks ved modtagelse og inden ibrugtagning, bearbejdning eller videresalg af materialer gennemgå disse med henblik på kontrol for eventuelle mangler. Reklamationer over mangler (også mængdeafvigelser), der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes straks og senest 8 dage efter varens levering. Mangelsindsigelser, der gøres gældende efter denne frist fortabes.

Såfremt det konstateres, at der er mangler, for hvilke Wiema Sko ApS hæfter, og som ikke kan anses for uvæsentlige, er køber berettiget til at hæve købsaftalen for den pågældende leverance, medmindre Wiema Sko ApS foretager omlevering uden ugrundet ophold. Hæves købet på grund af mangler, er køber pligtig at stille de leverede varer til rådighed for Wiema Sko ApS i samme stand, som de var ved leveringen.

Er der tale om en for lille leverance, er Wiema Sko ApS berettiget til at foretage efterlevering på normale salgs‑ og leveringsbetingelser, herunder uændret pris. Wiema Sko ApS påtager sig ikke noget erstatningsansvar på grund af sådanne mere eller mindre leverancer.

Har køber ikke inden 1 år efter varens overgivelse til ham meddelt Wiema Sko ApS, at han vil påberåbe sig en skjult mangel, kan han ikke senere gøre mangelansvar gældende overfor Wiema Sko ApS, medmindre Wiema Sko ApS skriftligt har påtaget sig at indestå for varen i en længere tid.

9. Ansvar for produktansvar:

Som sælgere er Wiema Sko ApS kun ansvarlige for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af Wiema Sko ApS, der dog aldrig kan hæfte for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, jf. afsnit 5.

10. Force Majeure:

Wiema Sko ApS er ansvarsfri for mangler eller forsinket opfyldelse af aftaler som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb på offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lock-out, eksport og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger udenfor Wiema Sko ApS’s kontrol, og som er egnet til at forsinke levering af det solgte.

11. Ejendomsforbehold:

Ejendomsretten til det solgte forbliver Wiema Sko ApS’s, indtil hele købesummen er erlagt, hvorfor køberen indtil da er uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende måde disponere over det leverede.

12. Personoplysninger:

Wiema Sko ApS’s behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Køber kan kontakte Wiema Sko ApS, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om køber, eller hvis oplysninger ønskes slettet eller korrigeret.

Oplysninger om køber – navn, adresse, e-mail m.v. – benyttes kun til at opfylde købers bestilling og informere køber, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå. Wiema Sko ApS videregiver i intet tilfælde købers oplysninger til tredjemand. Wiema Sko ApS benytter ej heller oplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre køber har accepteret dette,

Oplysninger vedrørende købers bestilling samt eventuelle andre køberoplysninger opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevant for Wiema Sko ApS for eksempel i forbindelse med opfyldelsen af nye ordre eller lignende. Opbevaringen sker blandt andet for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

13. Tvister:

Enhver tvistighed mellem parterne afgøres, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, ved de almindelige domstole ved den Byret eller Landsret, hvor Wiema Sko ApS til enhver tid måtte have værneting og ved anvendelse af dansk ret, uanset hvor køber bor, opholder sig eller driver virksomhed. CISG og Danske International Privatregler finder ikke anvendelse. Hvis en domstol måtte finde eventuelle bestemmelser i disse betingelser ugyldige, påvirkes de resterende bestemmelser ikke heraf.

Kundeudtalelser